top of page
A staff checking solar panels

SOLAR ROOFTOP

 Get 40% OFF

Solar Panels

SOLAR CELL ROOFTOP

1

ON GRID SIZE  : 3 KW -1 PHASE
PRICE : 165,000 B.

ราคารวมติดตั้ง รวมการขออนุญาตถูกต้อง

เป็นระบบที่ใช้ร่วมกับไฟการไฟฟ้า
มีการใช้ไฟในตอนกลางวัน

ที่มีบิลเรียกเก็บ 3,000 บาท ขึ้นไป
 

•ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 15 หน่วย/วัน

•ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 450 หน่วย/เดือน

•ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 1,500- 2,070 บาท /เดือน

2

 

ON GRID SIZE  : 5 KW - 1PHASE
PRICE : 225,000 B.
ราคารวมติดตั้ง รวมการขออนุญาตถูกต้อง

เป็นระบบที่ใช้ร่วมกับไฟการไฟฟ้า
มีการใช้ไฟในตอนกลางวัน

ที่มีบิลเรียกเก็บ 5,000 บาท ขึ้นไป
 

•ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 25 หน่วย/วัน

•ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 750 หน่วย/เดือน

•ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 2,700- 3,470 บาท /เดือน

3

ON GRID SIZE  : 5 KW - 3 PHASE
PRICE : 235,000 B.
ราคารวมติดตั้ง รวมการขออนุญาตถูกต้อง

เป็นระบบที่ใช้ร่วมกับไฟการไฟฟ้า
มีการใช้ไฟในตอนกลางวัน

ที่มีบิลเรียกเก็บ 5,000 บาท ขึ้นไป
 

•ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 25 หน่วย/วัน

•ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 750 หน่วย/เดือน

•ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 2,700- 3,470 บาท /เดือน

Line

WARRANTY

การรับประกัน (Warranty)
ประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซล : 30 ปี LINER POWER WARRANTY 
ประกันสินค้า : 12 ปี PRODUCT WARRANTY

HUAWEI
Grid-Inverter-Huawei

INVERTER

POWER SENSOR

INSTALLATION

1 ปี

1 ปี

1 ปี

bottom of page